Resultaten DVZA-onderzoek bekend

Huisartspraktijken die voor hun deelname aan programma OPEN kosten voor de DVZA hebben gemaakt krijgen een tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast is het advies uitgebracht om een innovatietraject te starten om te toetsen of de DVZA-functie verbeterd en verbreed kan worden met herbruikbare koppelvlakken voor HIS’en. Dit zijn samengevat de belangrijkste uitkomsten van het DVZA-onderzoek dat Stichting LEGIO uitvoerde.

Stichting LEGIO startte op verzoek van LHV, NHG en InEen met een onderzoek naar oplossingen voor de DVZA-problematiek die tijdens programma OPEN aan het licht kwam. Het ging daarbij zowel om het in kaart brengen van gemaakte beheerskosten en een passende compensatieregeling voor huisartsen, als een technische oplossing voor blijvende interoperabiliteit. (lees voor meer achtergrondinformatie dit bericht).
Om een compleet en evenwichtig beeld te krijgen, voerden de projectteams van LEGIO vele gesprekken met leveranciers, gebruikers, architecten, juristen en medewerkers van MedMij.

Compensatieregeling beheerskosten

In de overeenkomsten met leveranciers werd destijds vastgelegd dat ze bij de DVZA-ontwikkeling moesten voldoen aan de MedMij-eisen; een verdere technische uitwerking werd vooraf niet omschreven. Hierdoor is een divers landschap ontstaan met onderlinge verschillen, ook in beheerskosten.
Om huisartsen toch te kunnen compenseren, is gekozen voor het berekenen van een vast bedrag per normpraktijk op basis van een gewogen gemiddelde per jaar.
De compensatie wordt via de DVZA-leveranciers verrekend middels een korting op de eerstvolgende factuur of creditering. Stichting LEGIO ontvangt het totale bedrag van het ministerie van VWS en maakt de bedragen vervolgens over aan de leveranciers. In de overeenkomsten met de leveranciers wordt opgenomen dat de compensatieregeling voor de DVZA-beheerskosten over de periode van 2021-2023 in het laatste kwartaal van 2023 wordt uitgevoerd. Voor het jaar 2024 kan de compensatie met de reguliere factuur worden verrekend. 

Technische oplossing: verbreding DVZA-functie

Vrije keuze in DVZA werd voor de start van het onderzoek gezien als mogelijke oplossing voor de problemen die huisartsen ervaren. Tijdens het onderzoek bleek echter dat vrije keuze niet realistisch is. Het zou betekenen dat ieder HIS met iedere DVZA moet koppelen en dat bij elke wijziging in HIS, DVZA of het Afsprakenstelsel aanpassingen nodig zouden zijn. Dit zou zorgen voor een exponentiële toename in complexiteit en uiteindelijk voor hógere beheerskosten voor alle huisartsen.
Tegelijkertijd zijn er allerlei ontwikkelingen, zowel op beleidsniveau als in de markt, die aansturen op betere uitwisseling van medische gegevens. Een mogelijke uitkomst hiervan is dat alle HIS-leveranciers een koppelvlak ontwikkelen dat voor verschillende soorten gegevensuitwisseling gebruikt kan worden: niet alleen met PGO’s, maar ook met andere zorgverleners. De beheerskosten van zo’n koppeling kunnen verdeeld worden over verschillende functionaliteiten die de huisarts samen meer te bieden hebben dan de DVZA alleen.
Het verbreden van de DVZA-functie is voor alle stakeholders een gewenste ontwikkeling. Daarom heeft LEGIO voorgesteld om binnen de resterende tijd van de VIPP OPEN beleidsregel het implementatieproces te starten met twee Proof-of-Concepts (PoC’s). De PoC’s kunnen aantonen dat deze methode werkt en helpen ervaring en kennis op te doen die leveranciers kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun applicaties. 

Zie ook