Wijzigingen normenkader

We hebben een drietal minimale wijzigingen doorgevoerd in het normenkader. Dit omdat de normen en meetmethoden op deze onderdelen nog niet geheel consistent waren.  
 
De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn:  
ALG_01: uit de meetmethode is verwijderd dat een leverancier MedMij-deelnemer is. De toetsing betreffende MedMij valt onder ALG_02. 
ZV_02: in de norm is opgenomen “indien de patiënt voor deze optie heeft gekozen”. Dit is nu gelijk aan de basiseis. 
PR_02: in de toelichting en meetmethode van BDO is “Aantal gebruikers dat mogelijkheid tot inzage/opvragen heeft” verwijderd. Dit wordt niet meer gevraagd. PR_02 is niet meer kritiek indien deelname aan centrale aanlevering data. 
Download het normenkader

TetraHIS maakt als eerste online inzage mogelijk

TetraHIS heeft de primeur en is de eerste HIS-leverancier die online inzage via het portaal mogelijk heeft gemaakt. Sinds de release van 12-05-2020 kunnen huisartsen die gebruikmaken van TetraHis hun patiënten online inzage bieden in het H-EPD. De huisartsen moeten dit nog wel zelf open zetten, daarom verschilt het per praktijk of patiënten nu al gelijk online inzage krijgen.  

Het onderdeel correspondentie is op dit moment nog niet opgenomen. De verwachting is dat dat spoedig volgt. De deadline die wij hiervoor hanteren is 31-12-2020. Het HIS en portaal wordt nog getoetst door middel van een audit om te controleren of de online inzage conform de OPEN ICT-basiseisen is.  

IT-audit en wijzigingen normenkader

We hebben een overeenkomst gesloten met BDO voor de toetsing van de online inzage. BDO voert een onafhankelijke audit uit met betrekking tot online inzage. Deze toetsing vindt plaats op basis van de OPEN ICT-basiseisen en het normenkader. Dit normenkader is recent aangescherpt naar aanleiding van de voortgangsoverleggen met de HIS-leveranciers en het overleg met BDO.
Download het normenkader
Op korte termijn worden de IT-audits gepland met de leveranciers, waarbij 3 juli als toetsdatum gehanteerd wordt. De rapportages worden vervolgens in de maand juli door de auditors opgeleverd en begin augustus door Stichting LEGIO beoordeeld.

Substantieel geen eis voor 1-7-2020

In de ICT-Basiseisen (ALG_01) is opgenomen dat het betrouwbaarheidsniveau voor authenticatie van de patiënt substantieel wordt op het moment dat dit breed beschikbaar is voor de huisartsenzorg. Momenteel is dat nog niet het geval en we hebben dan ook besloten dat niveau substantieel niet als eis wordt gesteld voor de deadline van 1-7-2020. We zijn nu aan het verkennen wanneer deze eis van kracht wordt gezien de ontwikkelingen.

Wijzigingen OPEN ICT-basiseisen

Naar aanleiding van feedback van leveranciers en huisartsen zijn de volgende OPEN ICT-basiseisen gewijzigd:

PT_03Als patiënt,wil ik na inloggen kunnen zien welke nieuwe informatie aan mijn dossier is toegevoegd sinds de laatste keer dat ik heb gekeken,zodat ik niet hoef te zoeken naar wat ik al wel en wat ik nog niet heb bekeken.

PT_03 is wenselijk geworden (was in versie 12-2019 verplicht). Hoewel het voor een patiënt erg prettig is om in het portaal te zien welke medische informatie nieuw is, blijkt de impact van deze eis hoog voor de portalen. Ook is aangegeven dat hiervoor medische informatie buiten het HIS opgeslagen moet worden. Hierdoor is besloten om deze eis niet meer verplicht te stellen binnen het OPEN-programma.    

ZV_04Als zorgverlener,wil ik dat een geautomatiseerd notificatiebericht naar de patiënt wordt gestuurd wanneer er een nieuw inkomend laboratoriumbericht (verplicht) of een radiologiebericht (optioneel) beschikbaar is.zodat ik een patiënt kan wijzen op informatie waarvan het belangrijk is dat hij of zij er kennis van neemt.

ZV_04 is meer gespecificeerd vanwege onduidelijkheid. Een nieuw laboratoriumbericht en eventueel een nieuw radiologiebericht geven nu aanleiding tot notificatie van de patiënt. Vanwege de late publicatie is de deadline voor toetsing van deze eis van 1-7-2020 naar 31-12-2020 verschoven.  

PR_01Als praktijk,kan ik alle bij mij ingeschreven patiënten elektronische inzage bieden in het medisch dossier (minimaal de onderdelen die zijn beschreven in de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’) en de MedMij-standaard huisartsgegevens,zodat zij deze informatie kunnen raadplegen in een formaat dat leesbaar is op een computer (inclusief tablet of smartphone). 

PR_01 is gewijzigd. In de richtlijn “Online inzage in het H-EPD door patiënt” wordt beschreven dat alle correspondentie online inzichtelijk moet zijn voor de patiënt. Omdat de correspondentie in de praktijk niet goed geordend opgeslagen is, kunnen documenten inzichtelijk worden die niet geschikt zijn voor online inzage. Daarom geldt voor correspondentie dat deze van de datum 1-7-2020 of later online inzichtelijk moet zijn. Het NHG komt binnenkort met een tussentijdse release van het HIS-referentiemodel, dat ordenen van correspondentie beter mogelijk maakt. Stichting LEGIO en OPEN adviseren de HIS-leveranciers om deze wijziging van het HIS-referentiemodel te implementeren. Zie ook NHG-Tabel 69: Soort correspondentie

PR_02 blijft ongewijzigd
Zoals eerder aangekondigd hebben wij ook eis PR_02 nader bekeken met leveranciers. Na verder onderzoek is besloten om PR_02 ongewijzigd te laten.  

Je vindt de aangepaste basiseisen op de website van Stichting LEGIO.